Regler

§1 Foreningen
Foreningens navn er “RedZone Racing” forkortet “RZR”, heretter omtalt som “klubben” i dette dokumentet.

Klubben er selveiende. Ingen personer kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller kan hefte for gjeld.

Klubben har tilhold i det som tidligere var Østfold fylke, men opererer ut ifra Fredrikstad kommune.

Klubbens formål er å samle likesinnede som interesserer seg for modifiserte biler, som skiller seg ut fra mengden og bilfabrikkens standard etter beste evne ved å sette sitt eget preg på bilen.

§2 Styret
Klubben opererer med fast styre, som ikke velges av medlemmene. Nye styremedlemmer inviteres ved behov.

§3 Medlemskap
Alle som ønsker et medlemskap i klubben, må fylle ut elektronisk søknadskjema på klubbens webside (redzoneracing.no). Søknader blir vurdert individuelt av klubbens styre. Klubben forbeholder seg retten til å avvise søknader.

Potensielle medlemmer kan delta på ett treff med klubben, innen de må ha en godkjent søknad for å delta på ytterligere treff.

§3.1 Hvem kan søke
Alle med minimum førerkort klasse B som disponerer egen bil, kan søke om medlemskap.

Bilen må være registrert på søkeren, mor, far eller samboer. Du må ha ubegrenset bruksrett på bilen, for at den skal kunne benyttes til medlemskap i klubben.

§3.2 Hvem blir godkjent?
Styret godkjenner søknader basert på skjønn.

Under finner du tips til hva vi ser på:

– Bilen må fremstå hel, pen og helhetlig gjennomført
– Senk
– Felger som er tydelig større og annerledes enn de som leveres med ny bil av samme type
– Endringer på utseende og karakter som tydelig skiller seg fra normen
For eks: Modifisert eksosanlegg, lepper, uoriginale fangere, styling, spoiler, sportstoler, solfilm, sportsratt, betydelig ytelsesforbedring, etc…

Biler som er sjeldne, spesielle og/eller godt anerkjente i miljøet vil gjøre opp for manglende modifikasjoner.

Fortsatt usikker? Den bør falle innenfor minst en av følgende kategorier, eller litt av alt:

– Skiller seg ut
– Har motor å skryte av
– Bra utseende
– Er en kjent gatebil


§3.3 Nytt medlemskap etter utestengelse eller opphørt medlemskap.

Medlemmer som melder seg ut eller ikke betaler medlemskontingenten i tide, må levere ny søknad for å få innvilget medlemskap på nytt.
Dersom et medlem er utestengt som følge av hele eller deler av §9 kan dette legges til grunn for avslag på ny søknad.

§3.4 Kontaktopplysninger
Medlemmer er ansvarlig for å holde sine kontaktopplysninger oppdatert slik at meldinger pr e-post og SMS når frem til medlemmet.
Endring av kontaktopplysninger gjøres skriftlig til klubbens e-post adresse eller gjennom kontaktskjema på klubbens webside.

§4 Medlemskontingent
Medlemskap i klubben koster kr 200,- pr år og går kun til drift og profilering av klubben.

§4.1 Betalingsfrist
Kontingenten må betales senest på årsmøtet for kommende sesong.
Nye medlemmer må betale ved godkjent søknad før medlemskapet aktiveres.

§4.2 Betalingsmåte
Betaling av medlemskontingent gjøres i vår Vipps butikk.

Gebyr til Vipps legges automatisk på prisen for kontingent.

§4.3 Varighet
Kontingenten betales for en sesong av gangen. Sesongen er i hovedsak fra starten av April til starten av Oktober.
Dersom innmelding skjer utenfor sesongen vil betaling gjelde for neste sesong.

§4.4 Endring av kontingent
Kontingenten settes for en sesong av gangen. Skal kontingenten endres må dette gjøres innen årsmøte for kommende sesong.

§5 Årsmøte
Årsmøte er åpent for alle medlemmer av klubben og skal avholdes innen hver sesong starter.

§6 Adferd i klubben
Klubben forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap på bakgrunn av adferd. Alle medlemmer skal fremtre med respekt og varsomhet ovenfor sine med medlemmer og deres eiendeler.

§7 Media
Klubben forbeholder seg retten til å benytte/endre/distribuere medieinnhold som blir publisert av klubbens medlemmer på klubbens webområde og/eller Facebook side/gruppe i promotering sammenheng.

§7.1 Arrangement media
Som medlem av klubben, forhåndsgodkjenner du publisering av medieinnhold der du og dine eiendeler kan være representert på treff og arrangement der klubben deltar. Meidieinnhold som medlemmene ønsker fjernet, vil kun bli fjernet ved skriftlig henvendelse.

§8 Avslutte medlemskap
Dersom et medlem ønsker å avslutte sitt medlemskap i klubben innen neste sesong, må dette innsendes klubben skriftlig. Ellers vil manglende betaling av medlemskontingent regnes som et ønske om å avslutte medlemskapet ved neste årsmøte.

§9 Utestengelse av medlemmer
Klubben forbeholder seg retten til utestengelse av medlemmer som bryter med reglementet.

Ved utestengelse skal det enkelte medlem motta en skriftlig advarsel før utestengelse kan finne sted. Med unntak i denne paragrafens underparagrafer.

Ved utestengelse tilbakebetales ikke kontingenten, uavhengig av medlemskapets varighet.

§9.1 Skader
Fysiske/Materielle skader på klubbens eller medlemmers eiendeler hvor partene ikke kommer til enighet, vil føre til umiddelbar utestengelse.

§9.2 Svindel
Oppdagelser i etterkant, gjeldende medlemmer som har søkt med en bil som ikke tilhører seg selv eller ikke oppfyller §3.1, fører til umiddelbar utestengelse.

§10 Salg av bilen
Ved salg av bilen som det enkelte medlem har søkt med og fått godkjent til medlemskap i klubben, får man benytte seg av byggetid dersom man har vært medlem i minimum 12 sammenhengende måneder. Har medlemskapet hatt en varighet på mindre enn 12 sammenhengende måneder, avsluttes medlemskapet umiddelbart.

Byggetiden gjelder fra datoen man selger bilen og frem til førstkommende innkreving av medlemskontingent.

Under byggetiden anses man som begrenset medlem. Dette innebærer at man kun får bringe den nye bilen til klubbens faste møter (SøndagsMeet) og man får ikke bringe bilen til klubbens øvrige aktiviteter. Man har allikevel full tilgang til klubbens digitale ressurser, rabattavtaler og lignende.

For å returnere til vanlig medlemskap må man i løpet av byggetiden sende en søknad om medlemskap med ny bil. Dersom søknaden får avslag, avsluttes medlemskapet umiddelbart. Utløper byggetiden uten at ny søknad foreligger, opphører medlemskapet automatisk.

§11 SMS varslinger
Som medlem av klubben godtar du å motta våre SMS varslinger som sendes kostnadsfritt til din mobil, så fremt ikke annet er sendt oss skriftlig.

§12 Klubbens aktiviteter
Informasjon om klubbens aktiviteter, oppmøtesteder, avreisetider og reiseruter er å anse som medlemsfordeler. Denne informasjonen er konfidensiell og skal derfor ikke deles utenfor klubben.

§12.1 Bindende påmelding
I arrangement der klubben informerer om bindende påmelding, vil medlemmer som er påmeldt men ikke kan delta ha følgende frister for å melde seg av; 24 timer (1 dag) ved sykdom, 72 timer (3 dager) ved øvrige tilfeller. Fristene gjeler mot klubbens planlagte tid for arrangementet.

Overtredelser kan i verste fall straffes med nedprioritering ved et senere treff, der bindende påmelding gjelder og medlemmet melder seg på. Som betyr at man havner på reserveliste.

§12.2 Minimum oppmøte ved aktiviteter
I de tilfeller hvor klubben skal delta på aktiviterer som arrangeres av eksterne aktører, forbeholder klubben seg retten til å avlyse aktiviteten dersom det er mindre enn 5 medlemsbiler som møter opp på avtalt sted for avreise.

§13 Reglement (vedtekter)
Som medlem av klubben aksepterer det enkelte medlem reglene som er publisert på klubbens webside. Skulle det enkelt medlem ikke godta klubbens reglement, er medlemmet pålagt å selv avslutte sitt medlemskap øyeblikkelig.

§13.1 Oppdatering av reglement
Klubben forbeholder seg retten til å oppdatere/endre klubbens reglement ved behov. Det vil bli utsendt e-post varsel om at det er foretatt endringer, med oppfordring om å lese gjennom reglementet.

Det enkelte medlem er pliktig i å holde seg selv oppdatert om klubbens reglement til enhver tid. Skulle et medlem bryte med en regel han/hun ikke er oppmerksom på vil det resultere i normal behandling av brudd på reglement.

Sist oppdatert 23.02.2023

Comments are closed.